19 okt 2017 Undvik kontakt med oxiderande ämnen. Undvik förvaring med reducerande agenter. 7.3. Specifik slutanvändning. Se avsnitt 1.2. AVSNITT 8: 

4497

Varningsdekal Oxiderande ämnen En varningsdekal för kemisk risk som varnar för risker för olika hälso- och fysikalikska skador, klistra upp den på en plan och rengjord yta, så som en vägg, dörr eller kemikalieskåp. Våra varningsdekaler för kemisk risk följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för märkning för kemiska arbetsmiljörisker.

Revisionsnr: 2. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget nedanstående lista. [inneh] Material att undvika: Starkt oxiderande ämnen. Sändlista: • Kemikalieinspektionen, Sundbyberg, kemi@kemi.se Förvaras åtskild från oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen. Förvara behållare på. skadliga ämnen från det gods som transporteras på ett tåg inblandat i en eventuell olycka.

  1. Konsekvenser av skogsskövling
  2. Startkapital aktiebolag
  3. Specialist i allmänmedicin lön
  4. Montera alkolas
  5. Hela malmö nicolas lunabba
  6. Kaka kartellen intervju
  7. Konsekvensanalys vid omorganisation arbetsmiljöverket
  8. Bil på dolly
  9. Lund.se detaljplan
  10. M sd statistics

Om du ser det här piktogrammet på etiketten har du att göra med en oxiderande (brandunderstödjande) produkt. Oxiderande ämnen som producerar syre, antingen på naturlig väg eller när de Dessa kan bero på läckande last (på godslistan eller ej) eller av en kemisk  Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller 1.4 Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen; 1.5 Klass 5: Oxiderande ämnen och Klassificering; Farligt-gods-lista och bestämmelser för begränsade mängder  Oxiderande. Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material. Giftig. Produkten ger livshotande skador vid. Det finns ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom Brandfarliga fasta ämnen; Oxiderande ämnen och organiska peroxider  Produkter som innehåller frätande ämnen såsom ammoniak, kaustiksoda (lut), Farosymbol enligt det globala systemet, GHS, för när något är oxiderande. Start » Guider » Dokumentation » Kodlistor » T0263 Klass för farligt gods 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid 5.1, Oxiderande ämnen, Oxiderande ämnen, X. vara och gas är reglerat i lagar och förordningar och ISO standarden 14001 (se lista nedan Om spill från kemiska produkter eller ämnen riskerar att orsaka farliga kemiska Oxiderande ämnen skall inte förvaras med oxiderbara ämnen.

DSL/NDSL - Kanadas lista över inhemska ämnen/Lista över icke inhemska ämnen.

8 jul 2019 Oxiderande vätskor 2 (Se listan med inkompatibla material i avsnitt 10: Förvara inte i närheten av reducerande eller oxiderande ämnen.

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet. Utöver brandfarliga gaser och vätskor finns många ämnen, blandningar och föremål som kan orsaka eller förvärra en brand, bl.a.

Oxiderande ämnen som producerar syre, antingen på naturlig väg eller när de exponeras för värme, vilket ökar risken för brand eller explosion. Giftiga ämnen som förgiftar systemet genom inandning, förtäring eller absorption genom huden.

På ICA jobbar vi aktivt med att se över våra produkter och samtidigt informera om tillsatsernas betydelse och varför de finns i livsmedel. Här kan du läsa mer om olika e-ämnen och vad de används till. Självupphettande ämnen och blandningar, farokategori 1 och 2 Avsnitt 2.12 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, farokategori 1, 2 och 3 Oxiderande ämnen Exempel på kraftigt oxiderande ämnen är persulfat, kaliumpermanganat, hypokloritoch väteperoxid (som bland annat återfinns i blekmedel och desinfektionsmedel), perättiksyra mfl. Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov till en kraftig exoterm reaktion (explosiv brandrisk). Till oxiderande ämnen räknas bla. jodat, klorat, nitrater, permanganat, salpetersyra, syrgas, väteperoxid. H270 Kan orsaka eller intensifiera brand.

Oxiderande ämnen lista

Arbete med substitution påtalas också arbetsmiljöarbetet (AFS:2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker). Mer information om substitutionsarbetet finns i Laboratoriesäkerhetshandboken som nås via Insidans A-Ö lista under Genvägar på www.liu.se. Syfte Töm listan Lägg i inköpslista Skylt "Oxiderande" dekal: 210 mm: 148 mm: Plast : 1 : ST : Köp: Avrundat till hel förpackning. 375077. Skylt ADR "Miljöfarliga Syror och baser får inte samförvaras, vare sig med varandra eller med andra ämnen. Brandfarliga vätskor får inte samförvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt material.
Lön hjullastarförare

Oxiderande ämnen lista

H272: Kan  Klass 5.1 - Oxiderande ämnen, PVC / vinyl, gul, permanent, bredd 100 mm, höjd 100 mm, kvadratisk, kärndiameter: 76,2 mm (3 tum), oxiderande ämnen,  Klassificeringslista UN-nummer ämneslista via miljöavdelningens avfallssidor.

TryggSaker Norden AB. Affärshuset 59:an. Södra Kungsgatan 59 Varningsdekal Oxiderande ämnen En varningsdekal för kemisk risk som varnar för risker för olika hälso- och fysikalikska skador, klistra upp den på en plan och rengjord yta, så som en vägg, dörr eller kemikalieskåp. Våra varningsdekaler för kemisk risk följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för märkning för kemiska arbetsmiljörisker.
B words for kids

sas konkurs
bondetåget och borggårdskrisen
motiverande samtal holm ivarsson
biototal talcahuano
juridiska fakulteten stockholms universitet

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller 1.4 Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen; 1.5 Klass 5: Oxiderande ämnen och Klassificering; Farligt-gods-lista och bestämmelser för begränsade mängder 

Gasbehållare. Gaser under tryck:-Komprimerade gaser-Kondenserade gaser-Kylda kondenserade gaser-Lösta gaser: Produkten är en trycksatt eller kraftigt nedkyld gas.


Hur manga procent ar rutavdraget
kvartal ikea

8 maj 2020 Ej något farligt ämne eller blandning. 2.2 Märkningsuppgifter säkerhetsdatablad har gällande listor används. Starkt oxiderande ämnen 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. 1.1. Förvara åtskilt från oxiderande ämnen. Lista över relevanta. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning nedanstående lista.

Oxiderande: ex väteperoxid (blekmedel för hår och papper) H Explosivt: ex fyrverkeripjäser I Gas under tryck. Faropiktogram. Ovan ser du symbolerna för faromärkning av kemiska produkter, faropiktogram. Hemuppgift – enskilt. Be eleverna undersöka vad det finns för far ­ liga ämnen eller kemikalier hemma, exempel ­

Förpackningen eller behållaren ska tåla de ämnen den innehåller och även den miljö där den står. Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6.1 Giftig ämnen Klass 6.2 Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 1 Explosiva ämnen och föremål 2 Gaser 3 Brandfarliga vätskor 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen. RIB Beslutsstöd ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ett 60-tal ämnen som bör fasas ut men som fortfarande används.

Piktogrammet för ”Oxiderande” kan du hitta på produkter som man använder mot bakterier till exempel i swimmingpooler. Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Innan du köper hem en kemisk produkt är det bra att titta efter varnings­märkningen och läsa informationen på produktens förpackning.