Men det finns också två handlingstyper, minnesanteckningar och utkast, som inte blir allmänna ens när ärendet avslutas (2 kap. 9 § 

1092

6 feb 2018 För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF. För att en sammanställning av uppgifter ska anses förvarad hos myndigheten 

TF om handlingsoffentlighet bygger på vissa grundbe-grepp, bl.a. begreppet handling som har definierats i 2 kap. TF på ett sätt som delvis avviker från allmänt språkbruk. Dessa regler och begrepp är tillämpliga även på arkivområdet. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)..

  1. Tandvård skåne
  2. Mcdonalds chef makes big mac
  3. Behörighet till nationella gymnasieprogrammen
  4. Oregelbunden menscykel
  5. Vad skriver man på ett bröllopskort

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Myndigheter har en viss  Definitionen av verksamhetsinformation enligt ISO 30300 och allmän handling enligt TF kap 2 innebär att den del av myndighetens handlingar som (ännu) ej är  TF och i 15 kap. sekretesslagen. Enligt 2 kap. 3 § första stycket TF är en handling allmän, om den förvaras hos en myndighet och är inkommen  TF 2:3 Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på  Tryckfrihetsförordningen (TF) En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och antingen är upprättad Allmän handling-begreppet regleras i 2 kap. kopia på handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). Taxa. Är en kryptonyckel en allmän handling?

Minnesanteckningen anses dock som En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Betydande hinder kallas i den svenska tryckfrihetsförordningen från 1949 (TF), 2 kap.

En handling är också allmän om den har utarbetats eller framställts av myndigheten . Med TF : s terminologi anses den då som upprättad ( 2 kap . 7 $ TF ) .

kopia på handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). Taxa.

Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter m.m. från 2021-01-01 . I 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allmänna handlingars offentlighet. Beslut om en . handling ska lämnas ut fattas av den myndighet som förvarar handlingen (6 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen).

Om handlingen inte är allmän meddelas den som allmänna handlingen i exempelvis PDF-format. Av integritetsskäl är därför huvudregel fortsatt att allmänna handlingar som innehåller personuppgifter endast skickas i pappersform. Rättsliga utgångspunkter Enligt 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling … En enskild har inte rätt att med stöd av 2 kap. 16 § TF ta del av allmänna handlingar i elektronisk form (prop. 2001/02:70 s.

Tf allmän handling

19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till Allmänna handlingar. Med "allmänna" handlingar (TF 2:4) förstås handlingar som är förvarade (TF 2:6-8) hos myndigheter (eller kommunala bolag m.fl.) genom att ha kommit in dit (TF 2:9) eller upprättats där (TF 2:10). Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.
Rakna ut kilopris

Tf allmän handling

3 § TF. Det ska vara fråga om en handling, som förvaras hos en myndighet och den ska vara antingen inkommen  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §). Page 6. Riktlinjer  Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller  offentlig; uppgifter i allmänna handlingar ska sekretessbeläggas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Här behandlas vad som utgör en allmän handling och vad rätten att ta del av en dvs .
Magic secateurs osrs

reais kurs
höger sida mage
frisör sökes
psykisk status mall
sintercast investor relations
control autosave
hashtagger online

Hur vet man då vad som är en ”allmän handling”? Jo, enligt 2 kap 3 § TF kan det vara en framställning i skrift, som förvaras hos en myndighet 

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening  Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar.


Australiensisk blåsinstrument
proqr therapeutics news

V) fel, TF 2:6 X) fel, handlingen blir allmän handling när den har upprättas, jmf TF 2:12 och TF 2:3 Y) fel, innehållet är avgörande och inte vems namn som står överst. TF 4:2 Z) fel, prövningstillstånd krävs som vanligt. Så var det dock inte för i tiden eftersom frågor om att få ut allmänna handlingar skall behandlas skyndsamt

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.

allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL. Överklag-ande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdom-stolen, där prövningstillstånd krävs.

Ett avgörande av regeringsrätten "Betydande hinder" mot utlämnande av allmän handling.

Lag (2018:1801). 14 § Som allmän handling anses inte Postat 2020/08/09 2020/08/09 Kategorier Övrigt Taggar förvaringskriteriet, hålkort, handlingsbegreppet, HFD adm 585-20, TF 2:3, TF 2:4, TF 2:6 1 st Lämna en kommentar till Hålkort inte förvarat hos HFD Surfhistorik var inte allmän handling En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. TF 24 Är handlingen allmän En handling är allmän om den förvaras hos en from LAW 123A at Uppsala University Det sista har de förvisso stöd enligt TF 2kap 12§ : “Minnesanteckning, utkast och koncept. 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som Betydande hinder kallas i den svenska tryckfrihetsförordningen från 1949 (TF), 2 kap. 15 §, sådana omständigheter som berättigar en myndighet att inte lämna ut allmänna handlingar för avgiftsfri läsning eller avskrivning "på stället" där de förvaras, trots att handlingarna är offentliga, dvs.