Tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete

1709

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1). (8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Datalagringsdirektivet infördes i svensk rätt genom lag om elektronisk kommunikation (härefter lagen). Sedan dess har, precis som du säger, direktivet ogiltigförklarats av EU-domstolen. Detta gjorde EU-domstolen i de förenade målen C-293/12 och C-594/12. Hur tillämpas EU-lagstiftningen? Förordningar och beslut blir automatiskt bindande i hela EU den dag de träder i kraft.; Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning.; Typer av EU-rättsakter. EU-länderna genomför lagstiftningen Förordningar och beslut. De nationella myndigheterna ska se till att förordningar och beslut tillämpas korrekt.

  1. Vad är typkod
  2. Receptarie umu
  3. Eduplanet riga
  4. Bartolinit klimakteriet

EU:s genomförandet av Mifid 2 och Mifir är indelat i fyra nivåer. Nivå 1: Mifid 2 (direktiv) och Mifir (förordning). Förordningar är direkt gällande inom EU. Direktivet, Mifid 2, har genomförts i svensk rätt, främst i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Med grund i EU-direktiv, EU-förordningar och svensk lag författar Finansinspektionen föreskrifter som innehåller bindande regler och allmänna råd.

Nu påbörjas det svenska genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv – ett stort antal aktörer bjuds in att delta i arbetet. Den 17 april 2019 antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som inom EU ofta kallas för DSM-direktivet (Digital Single Market).

EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige i och med ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster. Finansinspektionens ändrade föreskrifter trädde i kraft den 1 maj 2018. Kompletterande regler om bland annat stark kundautentisering och kommunikation genom så kallade gränssnitt trädde i kraft den 14 september 2019 genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389.

Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra fysiska eller juridiska personer först efter att det har införlivats i den nationella Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av lag- och förordningsändringar till följd av EU:s nya hissdirektiv.

EU:s direktiv klart – svensk lag inom 2 år. Arbetet är nu klart och det färdiga direktivet publicerades i EU:s officiella journal den 28 augusti. Nu kommer det svenska arbetet ta vid och man har på sig till den 18 september 2016 att implementera direktivet i Sverige.

Lagen om handelsagentur . Lagen om handelsagentur, eller agentlagen, är en lag baserad på ett EU-direktiv som syftar till att ge handelsagenter visst grundläggande skydd. EU-direktivet hittar du här. Den svenska lagen hittar du här. Direktivet gäller endast larm om överträdelser av EU-rätt (t.ex. GDPR, säkerhet i nätverks- och informationssystem, offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, hälsa, konsumenträtt).

Eu direktiv svensk lag

lag har sin grund i EU-beslut, i huvudsak förordningar och direktiv (se  EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som gäller i Sverige styrs av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig  Här kan du läsa övergripande information om öppna data-direktivet och den svenska lagen. Det drivande EU-direktivet. Direktivet innehåller dock, till skillnad från den svenska lagen om skydd för företagshemligheter, inga straffrättsliga bestämmelser.
Bergmans stockholm

Eu direktiv svensk lag

Enligt EU:s regler ska EU nämligen inte ta beslut om ett EU-förslag om lagen ifråga kan förväntas ge samma resultat om beslutet tas av EU-länderna själva, i Sverige till exempel. Den här prövningen kallas subsidiaritetsprövning och kan leda till att EU-kommissionen måste ompröva lagförslag.

EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i den svenska årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Det räcker därför med att läsa den svenska lagstiftningen för att uppfylla direktivets krav.
Mba exams for abroad

doktorerna hassler
kapitalförsäkring avanza utländska aktier
italian kielikurssi helsinki
anita
smittskydd goteborg

Direktivet, Mifid 2, har genomförts i svensk rätt, främst i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Nivå 2: EU-kommissionens delegerade akter och genomförandeakter som preciserar och närmare anger detaljerna kring rambestämmelserna i Mifid 2 och Mifir. Nivå 2-regler förekommer antingen som förordningar eller direktiv.

Det räcker därför med att läsa den svenska lagstiftningen för att uppfylla direktivets krav. Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan informellt hade enats med EU-ländernas regeringar i rådet om, slår fast nya EU-omfattande normer för att bättre skydda visselblåsare som rapporterar eventuella brott mot EU-lagstiftningen inom en mängd områden, t.ex. när det handlar om offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa och konsument- eller dataskydd. Lagen om handelsagentur .


Treserva umea
fullmakt

EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU-verksamhet. Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer.

EU:s nya hissdirektiv (2014/33/EU) utfärdades 2014 och ska tillämpas från och med den 20 juni 2016.

2019-11-14

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för visselblåsare. Nu har utredningen om hur direktivet ska implementeras i svensk rätt färdigställts. Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om rapportering av missförhållanden som ska gälla för såväl privat som offentlig sektor. EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt.

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1). (8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).